מכתב כללי

219

(תרגום חפשי)

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל,

אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בהתקרבנו לסוף השנה החולפת ובעמדנו על סף השנה החדשה, הרי כל אדם שהוא בעל חשיבה רצינית עורך סך-הכל של השנה החולפת, ועל יסוד זה, מקבל הוא החלטות לשנה החדשה.

בכדי שהחשבון וכן ההחלטות, יהיו נכונים, צריכים להזהר מהערכת מעלותיו ופעולותיו יתר על המדה, אבל, באותו זמן, לא צריכים גם להגדיל את החסרונות והכשלונות,

כי, מצב-רוח של דכאון, וכל שכן של יאוש, חס ושלום, הוא אחד הדברים המחלישים את ההחלטיות להשתפר.

אבל לדאבוננו יכול להיות, שאפילו כאשר לא מגדילים את החסרונות, ועורכים חשבון צדק – מתברר שהצד השמאלי, הלא-טוב (השלילי), הוא גדול למדי, ולעתים אף גדול ומכריע יותר מן הצד הימני, החיובי (הטוב).

אבל גם במקרה זה, אסור להרשות רגש של יאוש,

220

כי, יחד עם החרטה העמוקה על העבר והחלטה איתנה להשתנות מכאן ולהבא – שהחשבון-צדק צריך לעורר,

חייבים לזכור תמיד כי הטוב והקדושה – וכפי שתורתנו, תורת חיים, מסבירה מהו טוב וקדושה – הם נצחיים ובלתי ניתנים לביטול,

משום שהם נובעים ובאים מן הנשמה, מהניצוץ האלקי שבאדם,

ואילו המעשים הלא-טובים (השליליים), קשורים ובאים מהנפש הבהמית (הבהמה שבאדם) והיצר הרע, הם בעצם מוגבלים, ויכולים להתבטל ולהמחק לגמרי.

המעשים הלא-טובים (הרעים) הם זמניים בלבד, ויכולים – ע"י תשובה אמיתית ונכונה – לבוא להתתקן ולהמחק.

הדברים האמורים חייבים לעורר אצל כל אחד – מבלי הבט על תוצאות החשבון-צדק שלו על השנה החולפת – רגש של עידוד ותקוה איתנה לעתיד,

בידעו שמעשיו הטובים מן השנה החולפת הם נצחיים, והכניסו אור בחייו, במשפחתו ובכלל ישראל,

שהרי כל ישראל ערבים זה בזה, קשורים זה לזה ומהווים יחידה אחת.

מזה מובן גם, שאפילו אם רואים לעתים תופעות המראות על ירידה, לא כולם נעשים חכמים יותר ויראי-שמים יותר,

הרי באמת ובפנימיות – נעשה הטוב בעולם חזק יותר וגדול יותר מידי שנה, בכל יום ובכל רגע,

שהרי בכל רגע מתווספות פעולות טובות.

ואפילו כאשר נראה שהלא-טוב מקבל משקל מכריע, הרי זה רק באופן זמני. סוף כל סוף חייב הטוב להכריע והלא-טוב חייב להתבטל לגמרי,

שהרי בורא העולם ומנהיגו הבטיח שכולם ישובו בתשובה, והקב"ה,

221

המרבה לסלוח אפילו על עבירות שחזרו ונשנו פעמים רבות, יקבל את התשובה, כי לא ידח ממנו נדח.

ובידו של כל אחד לעשות את השנה הבאה – שנה של סך-הכל טוב ביותר מפעולותיו – עי"ז שמעמיד ומשנה את עצמו, והקב"ה הרוצה בתשובה, מסייע גם בזה.

והחלטה האיתנה לעשות כן מבטיחה ביתר ודאות שתהי' שנה טובה ומתוקה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

222

בס"ד. ערב ראש השנה ה'תשי"ז*.

[לאחרי קבלת הפ"נ כללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

כיון שבשנה זו נכנסים מראש-השנה מיד ליום השבת, וביום השבת הרי הכל מן המוכן1

יתן השי"ת לכל אחד עם בני ביתו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,

ובכללות – בני חיי ומזוני רויחא.

**********

223

h3מפתחות

מפתח ענינים למאמרים

מפתח ענינים לשיחות


ימי הסליחות: ראה תדא"ז ספכ"ג. ולהעיר מעטרת זקנים לשו"ע או"ח (הל' ר"ה ר"ס תקפא) שהם ימי ביקור עצמי (דוגמת קרבן) דר"ה (וכדי שיהי' לעולם יום קבוע – מקדימים ליום א', לבוש שם).

מצב-רוח של דכאון כו': ראה תניא רפ"א. שם פכ"ו-כז. ובכ"מ.

נדפסה באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חי"ג אגרת ד'תשלט. לקו"ש ח"ט ע' 417 ואילך. במהדורא זו ניתוספו איזה מ"מ וציונים ע"י המו"ל.

החרטה . . על העבר והחלטה . . מכאן ולהבא: ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ב. סהמ"צ להצ"צ מצות וידוי ותשובה בתחילתו.

המעשים הלא טובים כו' להתתקן ולהמחק: ראה יומא פו, ב. תניא פ"ז.

כל ישראל ערבים זה בזה: שבועות לט, סע"א. סנהדרין כז, סע"ב. וראה סה"ש תש"א ע' 144.

בורא העולם ומנהיגו הבטיח שכולם ישובו בתשובה: ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.

המרבה לסלוח אפילו על עבירות שחזרו ונשנו פעמים רבות: ראה תניא אגה"ת פי"א (ק, ואילך).

כי לא ידח ממנו נדח: ע"פ שמואל-א יד, יד. וראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ס"ג. תניא ספל"ט.

הרוצה בתשובה: ברכת השיבנו בתפלת שמו"ע.

*) הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית), ונדפס בלקו"ש חי"ט ע' 536. במהדורא זו ניתוספו ציוני מ"מ ע"י המו"ל.

1) ראה מכילתא ופרש"י יתרו כ, ט. טושו"ע (ואדה"ז) או"ח סימן שו ס"ח (סכ"א).

h3) ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ראש-השנה, ה'תשי"ז

לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

מנחם שניאורסאהן