ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תתקמג

ב"ה, כ"א שבט תשכ"ה

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מעש"ק עם הפ"נ, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולשאלתו אודות משרה בישיבה תיכונית, - בודאי ידועים לו החילוקי דיעות שמסביב לענין זה, חילוקי דיעות מן הקצה אל הקצה, ומובן שאין לו לסייע לצד וכו', והרי כו"כ מאברכים יראי ה' מסתדרים באה"ק ת"ו באהלה של תורה, מבלי לעשות כהנ"ל, וק"ל.

מובנת הפליאה והתמי' על הקור רוח בסגנון מכתבו שאינו עוסק באופן מיוחד בהפצת המעינות, אף כי בטח (כיון שמשתמש בביטוי האמור) יודע המדובר בזה באגה"ק של הבעש"ט, ובפרט ע"פ פס"ד ערוך בש"ס וברמב"ם, אשר לעולם יראה עצמו שקול וכל העולם כולו שקול כו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסאן

מזכיר

ח'תתקמג

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ד ע' 352 וחלקה בחכ"ג ע' 515 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

בש"ס: קידושין מ, ב.

וברמב"ם: הל' תשובה פ"ג ה"ד.