ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

112

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תשי"א

בקשתי מאנ"ש להתועד בי"ט כסלו ובנר החמישי הבע"ל בהשתדלות לצרף גם שלא מאנ"ש ולסדר הפצת מעינות דא"ח חוצה.

מנחם שניאורסאהן