דף השער

1

התוועדויות

(מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט – ראש-חודש סיון)

2

אדה"ז – תו"א נט, א. ג' (ביאוה"ז בלק זח"ג רד, א אוה"ת שלד

צדקה

האריז"ל טעמ"צ ראה – מפזר ונוסף עוד טעהמ"צ להאריז"ל.

יל"ש משלי (יא, כב

הה"א מתקן הקודם

אדההאמ"צ פר' מחַסר בעבודה ולהיפך (הקדמת דר"ח)

בעש"ט גאוה עד קצה האחרון

הה"מ עה"פ כי כל שאור לא רגל על לשונו

הצ"צ קנה אוה"ת קמא, ב. זח"ג רנא, ב.

שדה אוה"ת קמג, ב.

מהר"ש ראמ"ח הנשמה (וככה נח ואילך

אדנ"ע אדם מחד"מ (לך אעת"ר)

––––––––––––

צפע"נ השלמה לח"ד (י, ד).

חביבות תורה (סוכות, צ"ו).

אדה"ז כו': העתק מגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א (צילומו לעיל ע' V). וכנראה, הוא ראשי-פרקים למאמר דלקמן ע' 22 ואילך.