253

כלומר: אלו שעדיין לא קיימו בפועל את ההחלטות – יתחילו בכך; ואלו שכבר קיימו את ההחלטות בפועל – יוסיפו בהם חיזוק וחיות.

ובפשטות – שנפש האלקית תהי' מושלת ושולטת בכל הענינים דמחשבה דיבור ומעשה, שזהו דבר הנדרש אצל כאו"א מישראל. ובכלל זה היא גם הדרישה לבטל את כל הדאגות והטרדות (כנ"ל ס"ה ואילך), שזהו היסוד וההתחלה לקיום כל ההחלטות הטובות.

יג. ועפ"ז ניתוסף ביאור בהשייכות דשביעי של פסח ואחרון של פסח – כיון שעבודה הנ"ל מביאה את הגאולה:

התגלות הגאולה העתידה תהי' ע"י העבודה דבירור הניצוצות. והיינו, דכשם שביצי"מ כתיב44 "וינצלו את מצרים", שעשאוה כמצולה שאין בה דגים וכמצודה שאין בה דגן45, שביררו את כל ניצוצות הקדושה שהיו בארץ מצרים – כן יהי' גם בגאולה העתידה שתבוא עי"ז שיבררו את ניצוצות הקדושה שבכל הארצות.

וזהו הטעם שהגאולה העתידה תהי' גאולה שאין אחרי' גלות46:

ביצי"מ נאמר47 "לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם", דכיון שענין הגלות הוא בשביל בירור הניצוצות, הרי לאחרי שביררו את כל הניצוצות שבמצרים, אין עוד מה לעשות במצרים48.

אמנם, גם לאחרי היציאה ממצרים הי' ענין הגלות בשביל בירור הניצוצות שבשאר הארצות; אבל ע"י עבודתינו עתה, כאשר "אחד מכם גולה לברבריא וכו'"49, ומבררים את הניצוצות שבכל הארצות – אזי תהי' גאולה שלימה שאין אחרי' גלות.

והרי ענין בירור הניצוצות הוא – קיום כל ההחלטות הטובות, שנקודתם היא שנפש האלקית תהי' מושלת ושולטת בכל הענינים.

וזהו גם מ"ש50 בגאולה העתידה "והחרים ה' את לשון ים מצרים גו' והכהו לשבעה נחלים" – ע"ד המבואר בלקו"ת51 בפירוש הפסוק51 "בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות", שז'


44) בא יב, לו.

45) ברכות ט, ב. וש"נ.

46) ראה מכילתא בשלח טו, א. הובא בתוד"ה ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב.

47) בשלח יד, יג.

48) ראה ל"ת וסה"ל להאריז"ל ר"פ תצא.

49) שהש"ר פ"ב, ח.

50) ישעי' יא, טו.

51) ר"פ בהעלותך.