ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

156

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תש"כ

לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' ולהפצת המעיינות תכתבו ותחתמו. התוועדות שמחה ופעילה.

מנחם שניאורסאהן