ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

3

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יו"ד שבט, ה'תשכ"א

והתוועדות פעילה לנצל במילואם האוצרות טובים שמדורות – שמבזבזים לנו*.

בברכת הצלחה

מנחם שניאורסאהן

*) עיין המשך באתי לגני (דיום ההסתלקות-הילולא) פרק י"א.