דף השער

*

תיק המסמכים, החקירות וההתכתבות

שבין המושל חאוונאנסקי לבית המשפט, החוקרים והסינט

מתורגמים מרוסית

*

נערך על ידי

הרה"ת ר' שלום דובער שי' לוין

                

יוצא לאור על ידי מערכת

"אוצר החסידים"

770 איסטרן פארקוויי ברוקלין נ.י.

בשיתוף עם

אגודת שמי"ר - ירושלים

שנת חמשת אלפים שבע מאות חמשים ושמונה לבריאה