פתיחה  
"תורת אמת" כהמשך לישיבת "מגן אבות"  
נסיעת המשפיע והתלמידים  
פתיחת הישיבה  
התלמידים  
הלימודים בישיבה  
החזרה לליובאוויטש