ר' אליעזר זוסמן מזלאבין

באגרות הרמ"מ מוויטבסק והר"א מקאליסק מהשנים תקמ"ב-ג לא נזכר שם השד"ר הבא ולא שם השד"ר היוצא. אמנם מתוך אגרת השד"ר ר' אליעזר זוסמן, שחזר לאה"ק בחורף תקמ"ד (אגרות חסידים מא"י אגרת כ. כת"י 582 ל,ב. 2000 כא,א), למדנו על כמה שד"רים שהיו בשנת תקמ"ג בחו"ל:

מעשה רב מכבוד הרב אדמו"ר אור בהיר בשחקים מו"ה אברהם הכהן אב"ד דק"ק קאליסק נ"י [הרפתקאות הגירתו מצפת לטבריה, דלעיל פ"א], בודאי הי' לכם ידיעה בתחלה מפי אנשי שלומינו המופלאים המה מו"ה ש' גרונם כ"ץ ומו' משה אוסטראוונער.. בואי עליהם בכ"ד לחודש מרחשון תקמ"ד שלום בגוף שלם בממון, ג"כ ע"פ נסי ה' ונפלאות עמנו אל, מהיות קול פחדים באזנינו עודינו בק"ק סטאנבול מפי האנשים הנקובים בשמות לעיל מאנשי שלומינו המופלאים המה מוהרש"ג כ"ץ ומו"ה משה הלוי אסטראוונער איך שכל הפקידים אורבים אותנו.. ויעצתי בעצמי..

לשלוח המעות ע"י מו"ה שמואל פאלצקר ומו"ה צבי הירש הארקער עם אשתו שעלו עמי.. זרזתי חלצי בחיפזון לצאת מן הספינה אני ואיש אתי מו"ה שמואל גרונם הכהן עם כל הכסף.

מאגרת זו למדנו, שזמן מועט לפני חזרתו לאה"ק יצאו שני שד"רים נוספים, ר' שמואל גרונם כ"ץ ור' משה הלוי מאוסטראוונא. הוא נפגש אתם בקושטא ושם סיפרו לו על מאורעות קיץ תקמ"ג. הם המשיכו דרכם לחו"ל והוא חזר לאה"ק. יחד עמו עלו לאה"ק גם ר' שמואל מפולוצק ור' צבי הירש מהארקי עם אשתו.

אמנם בסוף האגרת מספר שר' שמואל גרונם חזר אתו לאה"ק, והוא סותר את מה שכתב בתחלה שר' שמואל גרונם נוסע כעת לחו"ל, ממנו הוא שמע בקושטא את מאורעות אה"ק וממנו אף ישמעו על כך אנ"ש שבחו"ל. ואולי יש כאן טעות סופר.

לא נודע לנו דיוק הזמן שבו יצא ר' אליעזר זוסמן לחו"ל. אבל ידוע לנו שכבר בג' טבת תקמ"ג היה בדובנא ואישר שם בפנקס הקהלה את קבלת מעות אה"ק (ראה "שלוחי א"י" ע' 612).

זאת היא השד"רות שלו היחידה הנזכרת ב"שלוחי א"י" שם. אמנם הוא נזכר גם באגרת שכתב הרמ"מ מוויטבסק בשנת תקמ"ו (לקו"א אגרת ז. כת"י 2000 יג[3],א):

ועתה באתי להזכירו [אל הגבאי הכללי הר"י מסמיליין] נידון מעמדות של אהובנו ידידנו וותיק הרבני המופלא השוד"ר מוהר"ר אליעזר זוסמן נ"י וכו'.

באגרת זו היה אולי אפשר לפרש שהוא קורא לו שוד"ר מחמת שליחותו של שנת תקמ"ד. אמנם באגרת של שנת תקמ"ט (אגרות חסידים מא"י. כת"י 582 מא,ב) כותב ר' אליעזר זוסמן בין השאר "לא אוכל עוד לצאת ולבא כפעם בפעם מפני שכבר עינה בדרך כחי זה פעמים", דהיינו, פעם הראשונה בשנים תקמ"ג-ד ופעם השניה בשנת תקמ"ו.

הוא נזכר גם באגרת נוספת של הר"א מקאליסק, חסרת תאריך, אבל נזכרים שם הנסים הנ"ל בבואו לאה"ק בחורף תקמ"ד, וכותב בה (קובץ יגדיל תורה חוב' סח סי' ז):

חלותינו עבור אה' מ"ו אליעזר זוסמאן שיעשה למען ה' וגודל מצותו כמאמר רז"ל אפ' סוס לרכוב עליו כו'.

נראה שגם אגרת זו נכתבה במשך שליחותו השניה של ר' אליעזר זוסמן, בשנת תקמ"ו. שוב יצא לחו"ל בשנת תק"נ, כנזכר באגרת הר"א מקאליסק מאותו קיץ "קובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' נח סי נב) "ויתר פרטי הדברים והאמת מארץ תצמח מפי ש"ב המוכ"ז ידיד עליון ויראיו וידיד נפשי ולבבי הרב המופלג המו"ה אליעזר זוסמאן נר"ו".2017 © כל הזכויות שמורות