ר' צבי הירש בעש"ט ור' צבי הירש סג"ל מהארקי

ר' צבי הירש בעש"ט עלה לאה"ק בקיץ תקל"ט, כנזכר באגרת ר' יצחק מציצרסק, שכתב אל אביו בקיץ תק"מ (אגרות חסידים מא"י אגרת יד) "באתי להודיע שקבלתי בחודש מנחם אב תקל"ט שלשה אג"ש [אגרות שלומים] מגיע, א' ע"י הרבני מ' צבי הירש בע"ש".

לא נמסר כאן מה שם אביו, לא שם משפחתו ולא שם עירו.

ר' צבי הירש סג"ל מהארקי עלה לאה"ק, יחד עם אשתו בחורף תקמ"ד. באגרת ר' אליעזר זוסמן מזלאבין, שכתב בחורף תקמ"ד (אגרות חסידים מא"י אגרת כ), הוא מספר על חזרתו משד"רותו, ומוסיף שגם "מו"ה צבי הירש הארקער עם אשתו שעלו עמי". חתימתו מופיעה בכמה אגרות מטבריה "צבי הירש במ"ו אברהם סג"ל ז"ל הארקער".

שוב מודיע הרמ"מ מוויטבסק באגרת שכתב בחורף תקמ"ו (לקו"א אגרת ט), בבשרו על חזרת השד"ר רש"ז הכהן "והעולים אתו המה כבוד אהובינו ידידינו המופלאים והוותיקין מו"ה צבי הירש מק' וויטעפסק", ובהעתקת האגרת שבכת"י 2000 י,א הגירסה היא "מו"ה צבי הירש בעש"ט מוויטפסק".

חתימתו של רצ"ה מוויטבסק מופיעה בכמה אגרות מטבריה "נפתלי צבי הירש במו"ה אליעזר ז"ל מוויטפסק".

אם אמנם נכונה הקביעה הזאת, שרצ"ה בעש"ט הוא רצ"ה מוויטבסק, א"כ צ"ל שעלה בפעם הראשונה בקיץ תקל"ט. חזר לחו"ל ועלה עוד הפעם במ"ח תקמ"ו.

נראה עתה מה ידוע לנו על השד"רות של החסידים האלו לחו"ל: בחורף תקמ"ו חזר הרש"ז הכהן משד"רותו. בחודש שבט כתב שתי אגרות לחו"ל (לקו"א אגרות יד; טו). בראשונה כותב "כאשר יספר מוכ"ז הרבני מופלג בתוי"ר מו"ה צבי הירש בעש"ט נ"י", ובשניה "והנה עתה עמכם הרבני המופלא ומופלג בתורה ויראה מו"ה צבי הירש נ"י". נודע לנו א"כ שבחורף תקמ"ו יצא רצ"ה בעש"ט כשד"ר לחו"ל.

אם אמנם נכונה הקביעה שרצ"ה מוויטבסק הוא רצ"ה בעש"ט, ברור שהוא לא יצא לחו"ל באותו חורף (מיד לאחר שהגיע לאה"ק במ"ח תקמ"ו), שהרי חתימתו מופיעה על אגרת שנכתבה מטבריה בקיץ תקמ"ו (לקו"א אגרת יג. כת"י 2000 יג[5],א).

שני אגרות אלו של הרש"ז הכהן מועתקות בכת"י 2000 יג[3],ב-יד,א, ובשניהן נאמר "מ"ו צבי הירש סג"ל נ"י", שהוא רצ"ה מהארקי ולא רצ"ה בעש"ט.

וכן ישנה גירסה זאת במקומות נוספים (ראה אגרות חסידים באה"ק אגרות כז-ח).

אמנם גם גירסה זאת נראית דחוקה, שהרי רצ"ה מהארקי יצא לחו"ל בקיץ תקמ"ז, כמבואר בכמה אגרות (ראה שלוחי א"י ע' 618-616), ובקיץ תקמ"ו מופיעה חתימתו על אגרת שנכתבה בטבריה (אגרות חסידים בא"י. כת"י 2000 יג[5],א), א"כ בודאי לא יצא לחו"ל בחורף תקמ"ו.

מחמת כל הנ"ל אולי צריך לומר, שהגירסה הנכונה היא רצ"ה בעש"ט; הוא לא רצ"ה מוויטבסק, אלא איש אחר שלא נודע לנו עליו ממקור אחר, והוא אמנם יצא כשד"ר בחורף תקמ"ו. או אולי נאמר, שתוכנית נסיעתו של הרצ"ה התבטלה לאחר כתיבת האגרת.

נחזור עתה לאגרת הנ"ל של כ"ק אדמו"ר הזקן, שלא נודע לנו אם נכתבה בשנת תקמ"ג או בשנת תקמ"ו, ובה נזכר גם "מ"ו צבי הירש סג"ל מעה"ק טבריא ת"ו", כמי ששהה באותה שעה בחו"ל. כבר נזכר לעיל שידוע לנו שבחורף תקמ"ד עלה יחד עם אשתו לאה"ק, אך מסגנון הדברים נראה שבאותה שעה עלה לראשונה לאה"ק, וכאן שנזכר שהוא "מעה"ק טבריא ת"ו" נראה שהיה כבר לפנ"ז בטבריה. גם בשנת תקמ"ו לא היה בחו"ל כנ"ל. וראה מה שהארכתי עוד בזה במבוא לאגרת זו בקובץ יגדיל תורה חוב' נא. ועדיין צ"ע בכ"ז.

כאמור לעיל נסע הרצ"ה סג"ל מהארקי בשד"רות בקיץ תקמ"ז. הוא נשאר בחו"ל שלוש שנים וחזר בקיץ תק"נ. הוא יצא שוב בשנת תקס"ג וחזר בחורף תקס"ה. על כל הנ"ל ראה שלוחי א"י ע' 618-616. 626-624. יגדיל תורה נ.י.

חוב' נח סי' נב-ג. חוב' סח סי' ט). הוא נפטר בטבריה בי"ב תשרי תקפ"ח ונטמן שם ("טבריה", ירושלים תשל"ג, ע' 306).