ישיבת "מדרש שמואל"

בקיץ תש"ד נוסדה ע"י הכולל גם ישיבה נוספת בשם "מדרש שמואל", עליה כותבים בכרוז שהדפיסו [בלי תאריך] לערך בשנת תש"ה:

הישיבה הקדושה "מדרש שמואל" בעיר העתיקה ירושלים ת"ו (ע"ש כ"ק אדמו"ר הגאון האלקי מרנא ורבנא שמואל נבג"מ זיע"א).. עומדת תחת נשיאותו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ומתנהלת ע"י בא כחו הרה"ג מוה"ר יצחק אביגדור אורנשטין שליט"א, בצירוף הנהלה קבועה המורכבת מאת הרב הגאון מוה"ר אלכסנדר יודאסן שליט"א והרה"ג מוה"ר יצחק נאה שליט"א.

מטרותיה של הישיבה הק'.. לשקוד לתקנתו של חוג הלומדים והנוער החרדי, בעיקר שבעיר העתיקה, לקבוע מרכז חב"ד ומתיבתא מרכזית ללמודים קבועים, ש"ס ופוסקים וכו' ודא"ח לפי תורת כ"ק רבוה"ק נבג"מ זיע"א.

בקובץ ליובאוויטש גליון 5 ע' 82 מספרים על פתיחתה:

פון ירושלים איז אנגעקומען א ידיעה אז דארט איז געגרינדעט געווארען א ליובאוויטשער ישיבה מיט'ן נאמען "מדרש שמואל" אויפן נאמען פון כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע. די לימודים האבען זיך אנגעהויבען בשעטומו"צ דינסטאג טו"ב אלול תש"ד.

בר"ח אדר תש"ה כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לראש הישיבה הרי"א אורנשטיין (אג"ק שלו ח"ח אגרת ב'תרלח):

הנני בזה לבקשו לשלוח לי את שמות הלומדים בישיבה "מדרש שמואל", גילם ומהותם בלימוד ובהנהגה, ויפרט שמות בני ביתם וגילם והיכן הם לומדים.

ובי"ז אייר כותב אל המנהל הרא"ס יודאסין (שם ב' תרצז):

במענה על מכתבו מב' אדר העבר אודות התעוררות ידידי דבר התיסדות ישיבה בבהכנ"ס חב"ד בעיר העתיקה, כתב לי ידידי מחות' הרה"ג וו"ח אי"א מוהרי"א שי' אורינשטיין, ובמכתבי הכללי לאנ"ש שי' ולידי"ע מחות' הרה"ג הרי"א שי' הנ"ל אשרתי דבר התיסדות הישיבה בעיר העתיקה וקראתי שמה "מדרש שמואל" על שמו הקדוש של הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מרנא ורבנא שמואל - מוהר"ש - זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע, ושתהי' תחת הנהלת ידי"ע מחות' הרה"ג הרי"א שי' אורינשטיין הנ"ל, ולידידי שי' יש זכות גדולה בהתיסדות ישיבה זו ואשרי חלקו בגשם וברוח.

ועל חג הפסח שלחתי עזר לישיבת מדרש שמואל הנ"ל סך חמשים שקלים, והנני מחכה לידיעות מפורטות ורשימת חברי הישיבה הלזו.

ישיבה זו התקיימה עד לכיבוש ירושלים העתיקה בשנת תש"ח, ונזכרת גם באג"ק שם ח"ט אגרות ב'תשפז (כ"ב מ"ח תש"ו); ג'קל (ט"ז מ"ח תש"ח).