פרק לט. יסוד הועד החברוני

פתיחה

על רעיון יסוד הועד החברוני ומטרתו כותב לראשונה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, אל ר' יעקב יוסף סלונים בחברון, ביום ב' אד"ש תרס"ה (אג"ק שלו ח"א אגרת ט:

בדעתי עלה הרעיון ליסד אגודה חדשה בשם "חברונים". מטרת האגודה הוא לחזק הישוב בחברון בכלל, ולהגדיל התורה ובפרט, ולבלי להניח לממשלת הרשעים והסט"א לכנוס שמה, בבתי סופריהם וחדרי מתוקניהם וכו' וכו' כ"א שתתנהג עפ"י הנהגת הקדש.

נקודת האגודה תהי' לשמור את הסדר והרצון אשר סידרו ורצו כ"ק אבותינו רבותינו, ולבלי לסור מדרכם ורצונם אפי' כחוט השערה. מעשי האגודה, הוא כנ"ל בעשיית ישיבות והדומה כו'.

ועד האגודה יהי' נחלק לשנים, ועד א' יהי' באה"ק, אבל הוא יהי' ועד רוחני היינו ועד מבקרים שיבקרו אם שומרים את הסדר כפי החוקים שיגבילו, הן בהנהגת התפלה, והלימודים קודם התפלה ואחרי' (כפי שרצה ש"ב הרש"ל [ה"ר שיל"א] לעשות סדר, והי' ביחוד בשביל זה בראגאצ[וב], ולא פעל מאומה). והן בהנהגת הלימודים בהישיבה, והת"ת, והן בהנהגת איש איש בביתו בחינוך בניו וב"ב, שכ"ז צריך ודורש השגחה מעולה.

ולהודיע להועד העיקרי אשר ימצא במדינתינו, והוא ועד הב' שיהי' פה מדינתינו, מקובץ משבעה אנשים, לא פחות. מעשיהם, קיבוץ כספים (לא הרבה, דבר קבוע 1 רו"כ לשנה) ולעשות אסיפות בעת הדרוש להתיעץ, להיות מגן בהועד הראגאצ' בהנוגע לעניני החברונים. והיינו שקודם שצ"ל הועד בראגאצ' יהי' אסיפה אצל אגודת "חברונים" בהועד שבפה לידע מה יבקשו בהועד הראגאצ'. וכל החומר לאסיפה הזאת צריכה להכין הועד הא' הנמצא בחברון. וכן הועד הראגאצ' צריך להודיע לועד "החברונים" מתחלה, באיזה ענינים השייכים לחברון עיה"ק ידובר בועד ההוא, למען ידעו ועד חברונים, אם צריכים להסכים ע"ז. וכל דבר אשר לא יאושר מטעם ועד החברונים לא יקובל לידי החלט.

כן דעתי בכלל, אמנם בהפרטים לא אוכל להחליט דבר עדי אשר אדבר עם כ"ק אאמו"ר שליט"א ארוכות בזה.

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע הביא את הדברים לפני כ"ק אביו אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, שקיבל ואישר את ההצעה בשמחה. הוא קרא לאספה מיוחדת מגדולי רבני ועסקני חב"ד ברוסיה והרציא לפניהם את התוכנית הזאת.

בהזמנתו לאספה הזאת כותב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ביום בדר"ח תמוז תרס"ה (אג"ק שלו ח"ד אגרת תתקא):

כאשר עניני אה"ק עזובים מאד והעיקר במצב הרוחני.. ההכרח למצוא עצה בעזרתו ית' איך לחזק הדבר. ועתה עוד יש תקוה לתקן אי"ה, ולזאת החלטתי לבקש יחידי סגולה מידידינו להתאסף פה לטכס עצה איך ובמה לתקן ולחזק אי"ה.

ואני חושב את כבודו [הרב אליעזר משה מודייבסקי מחורול], ואת ידידינו הריע"מ [בעזפאלאוו] מפאלט[אווא], ואת ב"ד הרי"ל [שניאורסאהן] מוועליז והרח"ל [איטקין] מאטשאקוב וש"ב הר' לויק [שניאורסאהן מיקטרינוסלב] והר"א שו"ב [גרוסמן] מניקאל[יוב] ור' יעקב באס מנאוו[גאראד]-ס[יווערסק].

ה"ועד החברוני" עדיין אינו נזכר כאן בפירוש, אמנם למחרת כותב אל כ"ק בנו אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע (אגרת תתקב):

הוחלט לעשות כעת אסיפה מיחידי סגולה מידידינו ולטכס עצה בכללות הענין, ולפי ההחלטה יוקבע כעת הועד החברוני, ואז תתחיל העבודה בפועל.

ביום י"ד תמוז (אגרת תתקו) כותב שוב אל אחד מהרבנים המוזמנים:

בדעתי לקבוע אי"ה ועד מיוחד ע"ז מידידינו בפרט, שיעיינו ויפקחו בהענין, וגם יהי' ועד הפועל אשר ישתדלו להביא כל החלט לידי פועל אי"ה.

האסיפה התקיימה בשלהי תמוז בנאות דשא הסמוכה לשעבעקינא, ששם שהה כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב במשם חדשי הקיץ. ביום ב' כ"א תמוז כותב אל כ"ק בנו אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע (אגרת תתקח):

בשבוע זו יתוועדו אי"ה ידידינו יחיו בדבר עניני אה"ק. אם יש לך דבר להציע בזה תכתוב לי כי עפ"ע [על פי ערך] תומשך ההתוועדות.

עפ"ע יבואו מחר.. עפ"ע תהי' התוועדות הראשונה ביום ה' אי"ה.

ויומשך עפ"ע איזה ימים גם בשבוע הבע"ל.

ובר"ח מנ"א כותב לו שוב (אגרת תתקט): "עד היום הייתי טרוד בהאסיפה".