צירוף הרמד"ס ל"אדרעס"

המטרה השניה והעיקרית של הועד הזה היתה, כאמור באגרת הנ"ל "לחזק ולהגדיל ישוב חברון להחזיר עטרת הישיבה ליושנה, ושתהי' תחת השגחה טובה".

לעיל פל"ה סופר כי משנת תרמ"ח ואילך נשלחו המעות מרוב העיירות על ידי בעל האדרעס בירושלים, ומשנת תרס"ג ואילך היה זה ע"ש ה"ר מרדכי שלאנק וה"ר דובער אפרת.

בקיץ תרס"ה, לאחר אספת היסוד הנ"ל של ה"ועד החברוני", פנו חברי הועד אל ועד "מסדרי הרשימה" ברוגוטשוב, בדרישה לצרף ל"אדרעס" את ה"ר מרדכי דובער סלונים, אחד מממוני כולל חב"ד בחברון ("המשפיע" ע' רג):

ב"ה יום ג' ער"ח מנ"א התרס"ה, מושב הקיץ סמוך ללאזניא

שלום וברכה לידי"נ הרה"ג החסי' המפורסמי' מסדרי הרשי' ממסחר האתרוגי' בכולל אנ"ש חב"ד שליט"א

בהתאספנו יחד לתל תלפיות כ"ק אדמו"ר שליט"א, לפקח ולדאוג בדבר הרמת מצב ישוב אה"ק בכלל, וישוב עיה"ק בפרט, אשר יושבי העיר הזאת צועקים בקול מר צורח לבא לעזרתם בעוד מועד שלא יתמוטט וילך כלה ח"ו הישוב הנ"ל, ולהשתתף אתם לבנות חרבות חברון על מבועי התורה והדת ולקיים נשמת חברון ברו"ג, הנה זה את מה שנצטוינו מפי מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א, להודיע לכת"ר הסכמת דעתו הטהורה ופקודתו, וכן אנחנו כיהודא ועוד לקרא מסכימים לדעתו בהחלט גמור בל ישונה, שימנה גם הרב ר' מרדכי דובער סלאנים מחברון, אל האדרעסא על שילוח המעות מחו"ל מפדיון האתרוגים, וידפיסו גם את שמו בהדפסתם את האדרעסין במכתביהם שהמה שולחים לחו"ל, למען יהי' ליושבי חברון דעה בכללות ההנהגה, ביחד עם יושבי ירושלים תובב"א, ובזה סרה תלונתם כו' וכל העם על מקומו יבוא בשלום, וד' יהי' בעזרנו לעשות לתקן לרומם ישוב חברון, כאשר כן הי' רצון רבותי' הק' נ"ע זיע"א.

ידידם יהודה ליב באו"מ הרב מוהרש"ז ז"ל שניאורסאהן מוויעליז ידידם אליעזר משה בהרב מוהר"א מאדייעווסקי מחאראל ידידם יעקב מרדכי בה"ר [ניסן] מפאלטאווא ידידם חיים ליב איטקין מאטשאקוב יעקב ב"ר יצחק באסס מנאווגאראדסעויערסק אשר ב"ר מאיר ז"ל שו"ב מניקאלאויעב בקיץ תרס"ה הגיעו ידיעות שממוני עיה"ק ירושלים העלימו מעות ממוני עיה"ק חברון. באגרת שכתב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ביום ז' אלול תרס"ה (אג"ק שלו ח"א אגרת קמד) מוחה על דבר זה, ומוסיף:

ולמען שלא יהי' עוד מקרים כאלה יצורף מעתה ב"ד הרה"ח הרמד"ס [ה"ר מרדכי דובער סלונים] נ"י באדרעס בשילוח המעות מכל מדינתינו, וכבר הודעתי לכמה מקומות ולהמשולחים שישלחו מעתה ע"ש הרמד"ס והרמ"ש יחי', ואתם תדפיסו על הניירות שלכם את האדרעס כנ"ל.

וכעין זה הורה באגרות רבות במשך אלול תרס"ה וחורף תרס"ו.