פרק מג. אגודת חב"ד שבארה"ק

פתיחה

מוסד כללי זה נוסד בקיץ תש"א. באגרת היסוד כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע (אג"ק שלו ח"ה אגרת א'תפב):

נחוץ הדבר במאד לסדר אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו, במטרה עקרית לעורר את ידידינו אנ"ש ותלמידי התמימים וישיבת צמח צדק ותורת אמת בכל עיר מושבה וקיבוץ, לסדר לימוד דא"ח ברבים בכל מקום לפי מצב הבאים להשתתף בהלימוד, ולקבוע זמנים להתועד לשוחח ביניהם בעניני חסידות ואהבת ריעים.

בכל עיר מושבה וקיבוץ, מקום שם נמצאים ידידינו הנ"ל, צריכים ליסד אגודת חסידי חב"ד, וחברי האגודה יבחרו מביניהם את המתאימים להיות מנהלי האגודה, ובערים הגדולות, כמו ירושלים, תל אביב וחיפה והדומה יעשו כמה סניפים ויתאגדו ביניהם במרכז עירוני.

המרכזים העירונים שבערים הגדולות והאגודות שבערים וישובים הקטנים יפנו בכל עניניהם ודרישותיהם אל ועד המיסד אגודת חסידי חב"ד באה"ק תובב"א אשר - בתור זמני - הוא גם מרכז כללי לכל אגודות חב"ד שבאה"ק תובב"א.

והנני פונה בזה אל ידידינו אנ"ש תלמידי תומכי תמימים, ישיבת צמח צדק ותורת אמת, ה' עליהם יחיו, בקריאה לבבית להתרכז, איש איש מהם במקום מגורו, באגודות חב"ד, לבא את שלחן הטהור לקבוע שיעור לימוד דא"ח ברבים והתועדות אנ"ש שי' בקריאת השיחות ובהתעוררות לתשובה והתחזקות להתנהג בדרכי החסידים והחסידות.

ובזה הנני ממלא את ידי ידידי עוז הרב וו"ח אי"א מוה"ר שאול דוב זי' זיסלין, וו"ח אי"א מוה"ר משה שי' גורארי', וו"ח אי"א מוה"ר חיים יוסף שי' ראזענבלום, ומטיל עליהם להיות חברי ועד המיסד אגודת חסידי חב"ד בכל עיר ומושבה וקיבוץ באה"ק ת"ו למטרה האמורה.

באותו יום כותב יפוי כח "אל חברי ועד המיסד אגודת חסידי חב"ד בארצה"ק תובב"א", ומוסיף להורות להם (שם א'תפג):

הועד יבוא בכתובים עם כל מקום על אדות יסוד אגודת חסידי חב"ד במקום ההוא בשם אגודת חסידי חב"ד בעיר או מושבה או קבוך פלוני, הועד מתענין לדעת מהות הגרים בעיר או מושבה או קיבוץ ההוא ובמדה האפשרית גם רשימת המשפחות ושמותיהם ולעזרם ביסוד האגודה ולהמציא להם ספרי חסידות, מאמרים ושיחות...

מטרת אגודת חסידי חב"ד היא קביעות עתים ללמוד דא"ח ברבים והתועדות בשיחות רעים, בהתעוררות לתשובה, הרבצת התורה ביראת שמים.

לחבר באגודת חסידי חב"ד מתקבלים כל יהודי שומר תורה ומצוה מבלי הבדל מפלגה וגזע.

כל אגודה ואגודה צריכה להשתדל להכניס לאגודתה את כל גזע חסידי אנ"ש הגרים במקום הזה ולסדר לפניהם שיעור לימוד דא"ח לפי מצבם.

כל אגודה ואגודה צריכה לעמוד בקשר עם ועד המיסד ובאופן הרגיל צריכה לשלוח פעם בחודש דו"ח מפעולותיו במשך החדש.

ועד המיסד צריך לשלוח אחד מחבריו או מפלוגת העוזרים על ידו בתור ציר למקום אשר יודרש לפי המצב.

ועד המסדר אגודת חסידי חב"ד באה"ק תובב"א יודיע לי מדי שבוע בשבוע מאשר פעלו ועשו והידיעות שיתקבלו אליהם מהאגודות בפרטיות למקומותיהם.

ימים אלו היו ימי מלחמת העולם השניה. המצב באה"ק היה קשה. קשר המכתבים בין ארה"ק לארה"ב היה אטי ביותר.

בח' כסלו תש"ב כתב הועד המיסד אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע הרצאה כללית מהתפתחות העבודה. בו' אדר משיב להם (ח"ו אגרת א'תשיט):

ימים אלו קבלתי מכתבם הראשון מאז נוסד הועד מיום ח' כסלו ש.ז.

בהרצאה כללית ממה שעשה הועד מעת קבלת מכתבי מי"ט תמוז תש"א עד כתיבת מכתבם זה.

ע"פ הרצאה זו הראשונה, נוסדו אגודות חסידי חב"ד, מרכזית בת"א ובירושלים, חיפה, פתח תקוה, בני ברק, רמת גן, ראשון לציון, חדרה, כפר יחזקאל ומגדל.

אמת הדבר כי כל פועל הנעשה בעניני לימוד התורה בכלל ובלימוד דא"ח בפרט, טוב הוא. ואמת הדבר כי כל התחלות קשות המה. בכל זה הנה מעט מאד פעל ועשה ועד המיסד במשך כשלשה חדשים. הנני דן אותם לכף זכות ובאמת הנה זכות הרבים תלוי בהם ובכל המשפיעים די בכל אתר ואתר וזכות הוד כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע חופף עליהם ועל כל הבאים אל הלימודים אבל עם זה הנני מעוררם להתאמץ יותר בעבודתם הק'.