קירוב יהודים ליהדות

בהמשך האגרת אף מוסיף להורות להם פרטים בעבודתם, ועיקר ההוספה היא במחלקה השניה של תפקידם:

במכתבי לחברי ועד המיסד, מי"ט תמוז תש"א, כתבתי סעיף מיוחד אשר כל אגודה ואגודה צריכה להשתדל להכניס לאגודתם את כל גזע חסידי חב"ד וכו' ובסעיף זה כונתי רצוי' למצוא ענין ותכן לכל מי שמגזע חב"ד מוצאו אף שנתרחק מאד ר"ל לא רק מעניני חב"ד אלא ח"ו מעניני קיום מצות מעשיות.

אגודת חסידי חב"ד בכל מקום שהיא - עיר, כפר או מושבה - צריכה לחפש אחרי גזע חב"ד מבלי התחשב עם מצבם המוסרי בהוה, כמחפש אחר מטמון, וכשיעלה בידה למצא את מי שהוא - בין איש ובין אשה - שאבותיהם היו מגזע חב"ד, צ"ל יקר וחביב אצלם כמוצא שלל רב.

ועד האגודה צריך לחשוב מחשבות רבות באופנים מאופנים שונים איך לקרב את גזע אנ"ש לעודדם ולהחיותם בטל תחי' של קיום מצות מעשיות ולאט לאט יתקרבו בקירוב פנימי כי לב ישראל פתוח הוא לכל דופק עליו ברוח טהרה ובדברים היוצאים מן הלב, כי הנקודה העצמית טהורה היא לעולם ומוכנת תמיד להתעורר לטוב.

זאת היתה פריצת דרך הראשונה בעבודת חב"ד זו באה"ק, לקרב יהודים ליהדות יחד עם קירובם לחסידות חב"ד. בנושא הזה כותב אליהם שוב בר"ח סיון תש"ב (שם א'תת):

לחפש אחר גזע אנ"ש שי' לשסיבות שונות נרחקו מעדת החסידים לקרבם ולהיות בעזרם להתקרב לצור מחצבתם ולדאוג לתת להם האפשרות שיוכלו להתקרב (מובן שאלו אשר נתרחקו ח"ו ממצות מעשיות צריכים לראש וראשונה לקרבם בעזהי"ת אל מצות המעשיות).

ועוד מוסיף להורות להם בפרטי תפקידם, באגרת זו, ובאגרות נוספות שנכתבו באותו יום (א'תתא-ג). בתקופה הלכה העבודה ושגשגה, אך כעבור משך זמן הוזקקו לעידוד מחודש, אותו נותן להם כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע באגרת י' אייר תש"ד (ח"ח אגרת ב'שפג):

לסבות מסבות שונות הנה אחרי אשר נוסדה אגודת חסידי חב"ד באה"ק תובב"א, זה כשלש שנים, נחלשה עבודתה ופעולתה. ובזה הנני בא לחדש את ועד מיסד אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו.

והולך ומפרט את פרטי פעולותיהם וסדר עבודתם בי"ז סעיפים, באגרת זו ובחמשה אגרות נוספות (ב'שפד-ז).