"אגודת חב"ד" ו"כולל חב"ד"

בדורות הראשונים היה המוסד "כולל חב"ד" ארגון הגג של תנועת חב"ד בארה"ק. היו אמנם מוסדות פרטיים, אבל הכל תחת פיקוח ארגון הגג "כולל חב"ד".

בשנת תער"ב יסד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע את הישיבה "תורת אמת", כמוסד נפרד ובלתי תלוי במוסד הכללי "כולל חב"ד", כנ"ל פכ"ה. כן היה גם לאחר פתיחת הישיבה "תורת אמת" בירושלים, בשנת תרפ"ב, כמסופר לעיל פל"א.

בשנת תרח"צ יסד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע את הישיבה "אחי תמימים" בתל-אביב. ולאח"ז גם את המחלקה "תומכי תמימים", כדלעיל פל"ד. גם זה כמוסד בלתי תלוי במוסד הכללי "כולל חב"ד".

המוסד "אגודת חב"ד שבארה"ק", שיסד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בקיץ תש"א, והלך והתפתח מאז בפיקוחו הישיר, היה למעשה ארגון גג חדש של מוסדות חב"ד בארה"ק. נשאלה א"כ השאלה אם גם הפיקוח על שיעורי לימוד החסידות בירושלים, ששם הוא מרכז ועד "כולל חב"ד", גם הוא מתפקידיה של "אגודת חב"ד", שמרכזה בתל-אביב.

שאלה זו הביאה לחלוקי דעות בין שני המוסדות המרכזיים האלו (ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ו אגרות אתרעה. א' תשצט). את הפתרון לשאלה זו כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, בי"ט מנ"א תש"ד, באגרת מיוחדת אל הנהלת "כולל חב"ד"(ח"ח אגרת ב'תסה):

בזה הנני להודיעם אשר כולל חב"ד וישיבת צצח צדק, מנהליהם ופקידיהם יחיו, ימלאו את כל פקודותי לאנ"ש שי' על ידי אגודת חסידי חב"ד הכללית באה"ק ת"ו ויהיו נשמעים להוראות אגודת חסידי חב"ד הכללית באה"ק ת"ו ובכל תוקף עוז כחם יעזרו ויתמכו להביא את הפועל את הוראות אגודת חסידי חב"ד הכללית באה"ק ת"ו.