ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצז

עבד

מבואר בתניא פי"ד שעבודת הבינוני הוא בדרך מלחמה, וכמו שאמר שם פט"ו שיש שני מדרי' עבדו ולא עבדו, ודרך הבעל שם טוב הוא עבדו238.

**********


-----  הערות  -----

238) ספר השיחות שם.