ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תתעג

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד מ"ח, בו כותב החילוקי דיעות שבין הרופאים שביקר אצלם.

ואינו ברור כ"כ במכתבו, אם מתחלקים דיעות הרופאים שראוהו בזמנים שונים, ולכן י"ל שנשתנה המצב בינתים, או שגם אותם שראוהו בזמן אחד, אין שוים בהשקפתם, ובכל אופן יש לנסות מקודם לכל לשאת חגורה ולראות פעולתה, והרי אפשר שיצא בזה ידי חובתו ולא יצטרכו לטפול נוסף.

בהזדמנות זו הנני להעיר על הפלא והתמי', שבאלה הפעמים שהי' כאן כמה פרטים בלתי מסודרים ובמילא גם אינם רצוים היו בזה, שפעם נסע לכאן בלי רשות הנהלת תו"ת ד... פעם לא הי כלל לבחינה, לא בנגלה ולא בנסתר (הנעשה ע"י הנהלת תו"ת דכאן ע"פ בקשתי), ופעם עבר הבחינה ולא עלתה בטוב וכו', ומובן שכל הנ"ל אינו רצוי כלל וכלל, ובפרט בדורנו וביחוד בהנוגע לתלמיד תומכי תמימים שענינו להיות נר להאיר, זאת אומרת להשפיע על הזולת, שהשפעה זו היא בעיקרה על ידי הנהגת עצמו כדבעי, ומכלל הן אתה שומע לאו, וק"ל.

ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא יתוקן בכל הפרטים, ובאופן ע"פ המבואר באגרת לרבנו הזקן אגרת התשובה סוף פרק ט' הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא שני דפים וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר