פתח דבר

ב"ה

בקשר עם חנוכת בית רבותינו נשיאינו אשר ברוסטוב ע"נ דון, שבו נתגלה ה"מקוה ע"ג מקוה"* אשר יסד ובנה כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, מוציאים אנו בזה לאור את הספר "תיקוני מקוואות לפי תקנת רבותינו".

הספר כולל:

א) סקירת אופני בניית המקוואות במשך הדורות.

ב) סקירת אופני בניית המקוה בליובאוויטש וברוסטוב.

ג) ביאור לתיקון המקוה של כ"ק אדמו"ר הזקן.

ד) ליקוט ביאורי אדמו"ר ה"צמח צדק" לתקנת רבינו הזקן.

ה) ביאור לתיקון המקוה של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

ו) ליקוט מתשובות כ"ק אדמו"ר זי"ע בענין תיקוני מקוואות.

ז) שיעורי מקוה לשיטת רבותינו.

ז) מפתח עניני מקוה שבסדרת צמח צדק.

ח) מבצע תיקוני מקוואות.

ט) מכתבי רבני חב"ד - הערות לנושאים שנידונו בספר.

*

כבר בשנה שעברה ערכתי קונטרס עם מטרה דומה – "סדר מכירת חמץ – לפי תקנת רבותינו".

כיון שקונטרס הנ"ל קטן בכמות, ואיידי דזוטר מירכס, לכן צורף גם הקונטרס הזה – בסוף הספר שלפנינו.

*

גם התוכן של שתי המצוות האלו אחד הוא, כפי שנאמר במקוה (משנה סוף יומא):

אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ואומר מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל.

ובביעור חמץ נאמר (יהי רצון שאומרים בשריפת החמץ):

כשם שאני מבער חמץ מביתי ומרשותי כך תבער את כל החיצונים ואת רוח הטומאה תעביר מן הארץ.

ומבאר כ"ק אדמו"ר זי"ע את ההפרש שבין שני פסוקים אלו (אגרות-קודש חי"ז אגרת ו'תקב):

וזרקתי עליכם – הוא טהרת האדם (היחיד או הרבים או גם כללות בנ"י) ובכ"ז מציאות הרע בעולם קיימת (וגם בפועל – באו"ה, בחיות וגם בערב רב) ובמילא גם אפשריות של פועל רע (גם בכל בנ"י).

משא"כ ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ שהוא טהרת העולם, ובלשון רז"ל מביאו הק' ליצה"ר ושוחטו (סוכה נב, א) … אופן ותקופה הב' שהם שנים שאין בהם לא זכות ולא חובה (שבת קנא, ב).

שהם שני התקופות בימות המשיח, יבוא ויגאלינו במהרה בימינו אמן.

שלום דובער לוין

ימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז, ה'תשנ"ח
ברוקלין, נ.י.


*) לקיים מה שנאמר (בראשית כג, יז) "ויקם שדה עפרון גו' לאברהם למקנה", "תקומה היתה לו", "ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם גו', וימצאו שם באר מים חיים" (בראשית כו, יח-ט).