תפילות החג

א

בכל ימי החג אין נוהגין לומר פיוטים, מערבית, יוצרות וכד'. וראה במנהגי יום-טוב, שכן הוא בכל הימים-טובים.