ספריית חב"ד ליובאוויטש

פתח דבר

ב"ה

בזה הננו מו"ל - בהוצאה שני' עם הוספות - את הספר שארית יהודה אשר לכ"ק הגאון הצדיק הרה"ק ר' יהודא ליב זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מ"מ ומ"ץ דק"ק יאנאוויטש, אחי הוד כ"ק רבינו הזקן (בעל התניא והשו"ע) זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

הספר נדפס רק פעם אחת בווילנא בשנת תר"א.

הוצאה זו היא באופן פוטוגראפי' מהוצאה הקודמת.

                             *                           *                           *

בסוף הספר הוספנו: א) שו"ת שלו שהיו בכתובים עד עתה ונעתקו כאן בפעם הראשונה מכת"י (כמה מהם מגכתי"ק המחבר). ב) נוסחא אחרת מאיזו שו"ת שנדפסו בהוצאה הראשונה. ג) תשובות שלו שנדפסו במקומות שונים. ד) דאלות או תשובות אלו השייכות להשו"ת של המחבר שנדפסו כאן. ה) פאקסימיליא מגכתי"ק של המחבר. ו) ציונים והערות. ז) מפתח לחלק השו"ת.

מנחם שניאורסאהן

נר ראשון דחנוכה, ה'תשי"ז, ברוקלין, נ. י.