ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז

יש לתמוה מ"ש בתורה והנה טוב מאוד כמה פעמים במעשה בראשית, ובמשנה תורה כתיב ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע. מהיכן בא הרע. אבל אין הפי' כמו שאנו אומרים רע ממש, אלא הרע הוא ג"כ טוב, רק שהוא מדרגה תחתונה מהטוב גמור. וזהו רמוז בזוהר מלעיל ומלרע.

וזהו כשפועלים טוב אז הרע ג"כ נעשה טוב, אבל כשחוטאים ח"ו אז נעשה רע ממש. למשל המכבד שמכבדין בו את הבית, שנעשה לפנות [נ"א: לנקות] הבית, והוא טוב קצת, אבל הוא במדרגה תחתונה, ועכ"פ טוב הוא. וכשצריך להכות בו את התינוק כשהוא חוטא, אזי המכבד נעשה רע גמור ומכין בו את התינוק.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ג, ג (סי' עח). אוה"א צו, א. צוה"ר סי' קל.

והנה טוב כו' במע"ב – בראשית א. (ראה בהערות). ראה נתתי גו' – נצבים ל, טו. רמוז בזוהר כו' – ראה זח"א מט, ב.

-----  הערות וציונים  -----

נכפל לקמן סי' קסט.

והנה טוב מאד כמה פעמים – הלשון אינו מדוייק דנאמר רק פ"א. דרוש זה הובא בלקו"ת לאדה"ז פ' האזינו (עז, א) ושם: כמ"ש הרה"מ דהנה בפ' בראשית כתיב את כל אשר עשה והנה טוב מאד כו'.

אין הפי' כמו כו' אלא הרע הוא ג"כ טוב – בלקו"ת שם: "שהרע בשרשו אינו רע כלל, ואדרבה שרשו ומקורו המחיה אותו הוא טוב, ע"ד שארז"ל (ב"ב טז ע"א) שטן ופנינה לש"ש נתכוונו, וכמשל הזונה עם בן המלך המבואר בזח"ב (פ' תרומה דקס"ג ע"א) שכל רצונה וחפצה שלא ישמע אליה הבן כו'. וזהו שארז"ל (קה"ר ג, יא) ע"פ טוב זה יצ"ט מאד זה יצה"ר. אך כשיורד למטה ע"י השתלשלות נעשה למטה רע גמור, והוא כמשל המכבד" וכו'. וראה שם פ' חוקת ד"ה ויעש משה נחש. תורת שמואל-תרל"ח לאדמו"ר מוהר"ש ע' קסט ואילך. ועיין כש"ט סי' כו, ע, קו, קפח, שצו ובהערות שם.

וזהו כו' מלעיל ומלרע כו' – ראה בלקו"ת ותורת שמואל שם, לשון מלעיל ומלרע דהוא תרגום של מעלה ומטה שמה שהוא בחי' מטה נקרא מלרע שאינו רע ח"ו כ"א שורש ומקור שיתהוה ממנו ע"י רבוי השתלשלות בחי' רע כו'.