ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח

ויברא אלקים את האדם בצלמו. פי' על דרך משל האב שאוהב את בנו, אף שהוא רחוק ממנו הרבה מצמצם את שכלו ומצייר כאלו דמות דיוקנו עומד לפניו. כך כביכול הקב"ה מצמצם את עצמו. לפיכך ראה זה הנביא בדמות אריה וזה בדמות אדם, כי היה משורש אריה, ונתצמצם הקב"ה כביכול באותו דמות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' רה (רטו).

ויברא אלקים גו' – בראשית א, כז. ראה זה הנביא כו' – יחזקאל א, ה ושם י.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' ו.

לפיכך ראה זה הנביא כו' – ראה לקמן סי' כג.