ספריית חב"ד ליובאוויטש

סח

אנכי אלקי אביך אלקי אברהם וגו'. לכאורה [יש להקשות ד-] הוה ליה למימר איפכא, מעיקרא אבות, ואחר כך אביך שהוא עמרם. אך זה היה באמת המשכה מלמעלה למטה. דאיתא וילך איש מבית לוי, ולא נזכר שמו לפי שהלך (בצניעות) [בצינעא] וכל מעשיו היה באתכסיא, על כן לא פרסמה תורה חסידותו. מפי הקבלה למדנו שלא טעם טעם חטא, כדאיתא בש"ס, אבל התורה כסהו לפי שהיה מעלמא דאתכסיא. ושמו מוכיח עליו, ע"ם ר"ם, שהיה [מעם רם], ממדות ראשונות. וזהו מבית לוי, לשון לוית חן, ששם הוא לוי, תמיד בהתחברות, תרין רעין דלא מתפרשין. ויקח את בת לוי, וזהו שיצא משה משם [נ"א: מהם] שזכה לבינה, וד"ל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' צה (קד). אוה"א כו, ב.

אנכי אלקי אביך גו' – שמות ג, ו. וילך איש גו' – שמות ב, א. ולא נזכר שמו כו' – זח"ב יט, א. שלא טעם טעם חטא כו' – שבת נה, ב. ושמו כו' ע"ם ר"ם – ראה תקו"ז תכ"א מג, א. לוית חן – משלי א, ט. בהתחברות תרין רעין כו' – זח"ב יא סע"ב. זח"ג ד, א. ויקח את בת לוי – שמות ב, א. משה . . שזכה לבינה – זח"ב קיד, ב. שם קטו, א.

-----  הערות וציונים  -----

לוי לשון לוית חן כו' – ראה הגהות מהרח"ו לזח"ב יא סע"ב אות י.