ספריית חב"ד ליובאוויטש

ע

שם האח"ת שפרה. ר"ל ה' אחת, היינו ה' ראשונה, שפרה, בינה, שהוא סוד תשובה, שמשפרת הוולד, ומסתמא היה תחלה מלוכלך בעוונות וע"י התשובה שעושה משפרת אותו הבינה. ושם [השני"ת], ה' שנית, פועה, לשון דבור, כי ה' עולם הדבור. וגם נקראת הבינה שפרה שהוא סוד השופר כנודע.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

שם האח"ת שפרה – שמות א, טו. ה' ראשונה . . בינה – זח"ג י, ב. שם רצ, ב. בינה שהוא סוד תשובה – זח"א (ס"ת) עט סע"ב. זח"ג (ר"מ) קכב, א. שמשפרת הוולד – סוטה יא, ב. ושם השנית כו' – שמות א, טו. פועה לשון דבור – פרש"י שמות א, טו. סוטה יא, ב וברש"י שם ד"ה שהיתה. ה' עולם הדבור – זח"א קמה סע"א. תקו"ז תס"ט קיח, א. בינה . . סוד השופר – זח"ג רלב, א. זח"א יג סע"ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' קעט-ב סד"ה והנה עשה. סי' קפו. וסי' רמה ד"ה נחזור. וכן הובא באוה"מ רות ד"ה ותאמר אליה עיי"ש. וכן בדמ"א פ' תצא ד"ה כי תהיין, בשם הרה"מ.