ספריית חב"ד ליובאוויטש

עב

וידע אלקים, פירש רש"י נתן לב להתבונן. פי' שהביא כביכול את המחשבה להגלות. והוא נקרא עלמא דחירות ויתפרדו כל פועלי און. ולפיכך יצאו קודם זמנם, כי נפלו כל הקליפות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ד, ב. לקו"א לו, א.

וידע אלקים – שמות ב, כה. המחשבה . . עלמא דחירות – מחשבה בינה (זח"ג רכט סע"ב, זו"ח יתרו לד, ג) עלמא דחירות (זח"א צה, ב. זח"ב קפג סע"א, זח"ג קח, א). ויתפרדו כל פועלי און – תהלים צב, י. יצאו קודם זמנם – ראה פסדר"כ פ' החודש. פדר"א פמ"ח. שהש"ר ב, ח. מג"ע פ' וארא ד"ה וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו.

-----  הערות וציונים  -----

עיין מדל"י סי' יד (יז-יח).

ולפיכך יצאו קודם זמנם – ראה סי' עג ד"ה עוד.