קטז

מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. איתא שצריך שיהא קימה קודם הזקנה. דהיינו שיראה שלא יאבד אף יום א' ח"ו. כי עולם שנה נפש מתקשרים [נ"א: מקושרים] זה בזה, וכשיש פגם ח"ו בשנה, גם עולם ונפש אינם שלמים ח"ו. וזהו תלת עלמין הנזכרין בזוהר. וזהו מפני שיבה תקום, שיהיה לך תקומה, שלא תפול ח"ו, רק תמיד תעלה למדריגה. וזהו פני זקן, כמו לפני זקן.

וזהו ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' וגו' לא תבשל גדי וגו'. גד"י אותיות גי"ד. בחלב אמו, כלומר אפילו תאוות תשמיש יהיה הכל לשם שמים. כי התאוה שבזכר הוא מכח הנוקבא שבזכר, כי הכל בזכר ונוקבא נאצלו, ואף בזכר כלול זו"נ. וזהו לא תבשל גד"י בחלב אמו, רק יהיה לעולם כוונתו לתענוג של מצוה. וזהו תקום גימטריא תקמ"ו, עיין בכוונות, ודוק ועיין.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ה, א (סי' קט).

מפני שיבה תקום – קדושים יט, לב. שצריך שיהא קימה קודם הזקנה – זח"ג פז, ב. תלת עלמין הנז' בזוהר – זח"ג קנט, א-ב. ראשית בכורי גו' לא תבשל גו' – משפטים כג, יט. הכל בזכר ונוקבא נאצלו – ב"ב עד, ב. זח"א קנז, ב. וזהו תקום . . תקמ"ו כו' – פע"ח שער תיקון חצות פ"ד.

-----  הערות וציונים  -----

שיראה שלא יאבד אף יום א' ח"ו – ראה סי' קנו. להעיר מצוה"ר סי' א. ועיין באורך במאמר ואברהם זקן–תשל"ח מכ"ק אדמו"ר זי"ע, הובא בהוספות לצוה"ר, וראה שם גם מה שנעתק מלקו"ש ח"ד ע' 1193 ואילך.

וזהו ראשית כו' – ראה סי' ק.

ואף בזכר כלול זו"נ – ראה לקו"י סי' קמ: בוודאי שבזכר הפנימיות שלו הוא נוקבא ובנוקבא הפנימיות שלה הוא דכר, כי בלא זה היו מתנגדים בוודאי ואיך יהיה אפשר שהזכר יהיה לו תאוה והתחברות לנוקבא בהיות שהם נגדיים כו' עיי"ש.