ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלא

שלשים ומאה משקלה, הרי הם ק"ל. הק' היא שבת, והל' הוא שבת עליון. והם ב' נוקבין לחבר עם כנסת ישראל, או עם כנסת ישראל עליון או עם כנסת ישראל תחתון. וזהו שרצו הנשיאים לתקן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כתבי קודש כג, ד.

שלשים ומאה משקלה – נשא ז, יג כו'. הק' היא שבת – הק' בספי' מלכות (פרדס רמונים שכ"ז פכ"ב. קהלת יעקב ערך ק' אות א ואות ז). וכן שבת (זח"ב סג, ב. זח"ג קכד, ב. תקו"ז ת"ט כד, ב. ועוד. ראה פרדס רמונים שכ"ג פכ"א ערך שבת). שבת . . שבת עליון – ראה זח"א ה, ב. שם מז, ב. תקו"ז תי"ט מ סע"ב. והל' הוא שבת עליון – הל' בבינה (תקו"ז תנ"ה פט, א. זח"ב קנט סע"א ובאוה"ח שם. פרדס רמונים שכ"ז פט"ו). וכן שבת הגדול (תקו"ז תי"ט מ סע"ב. זח"ב רד, א).

-----  הערות וציונים  -----

וזה שרצו הנשיאים לתקן – להעיר מלקו"ת להאריז"ל פ' שמות ד"ה וילך איש, ושער הפסוקים ס"פ נשא.