קלז

ואביה ירק ירק וגו' הלא תכלם שבעת ימים, קל וחומר לשכינה י"ד יום. וקשה למה לא נכתב בתורה מה שהשיב הקב"ה למשה ק"ו לשכינה י"ד יום, מה השיב לו מדרך הראיות. ותירץ כי בי"ג מדות התורה נדרשת, והא' הוא קל וחומר, והוא כנגד המדה א"ל. ומשה אמר א"ל נא רפא וגו', לכך השיב הקב"ה וגו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כתבי קודש לג רע"א.

ואביה ירק גו' הלא תכלם גו' – בהעלותך יב, יד. קו"ח לשכינה כו' – ב"ק כה, א. בי"ג מדות כו' – ריש תו"כ. קו"ח והוא כנגד המדה א-ל – זח"ג רכח, א. א-ל נא גו' – בהעלותך יב, יג.

-----  הערות וציונים  -----

הובא בשם הרה"מ בעבודת ישראל פ' מקץ ד"ה הן כסף, ובאורח לחיים ר"פ פנחס. ובערבי נחל ר"פ ויצא.