קנא-ד

השכינה נקראת ירושלי"ם, ירא"ה של"ם, שממנה באים כל היראות. כי כולם הם ממה שנפלו מהשבירה, ואז אינה שלם. אבל יראת ה' היא [יראה] שלימה.קלד


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קנז (קסה). אוה"א מ, ב ושם ס, ב. לקו"א לב, א.

השכינה נקראת ירושלי"ם – זח"ג קעג סע"ב. תקו"ז תס"ט קז, א. ירא"ה של"ם – בר"ר נו, י. מדרש תהלים עו, ג. שממנה באים כל היראות – ראה תקו"ז ה, א. שם תל"ג עז רע"א.

-----  שולי הגליון  -----

קלד) בלקו"א ואוה"א מ, ב נ"א: השכינה נקראת ירושלים ירא"ה של"ם. שהיראה שלה [נ"א: של השי"ת] נקראת יראה שלמה שממנה באות כל היראות, כי כל היראות הן ממה שנפלו בשבירה ואז אינן בשלמות [נ"א: ואז אינו שלם]. אבל יראתו [נ"א: יראתה] היא יראה שלימה.