ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנה

אוכל בכסף תשבירנ"י. פי' בשעה שאתה נכסוף לאכול תשבר תאוות האוכלקלח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א קו, ב.

אוכל בכסף תשברו – דברים ב, כח. שאתה נכסוף – ע"פ ויצא לא, ל.

-----  שולי הגליון  -----

קלח) באוה"א בשנוי קל: כסף הוא לשון תאוה, צריך לשבור התאוה, ומוסיף שם: אינו ממורינו ז"ל.

-----  הערות וציונים  -----

באוה"א נרשם: אינו ממורינו ז"ל. ולהעיר שבס' ברית אברם פ' בראשית, ובס' מבשר צדק פ' ויקרא, הובא הפירוש בהרחבת הביאור בשם הרה"מ.