ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסג

מה ה' אלהיך שואל מעמך [כי אם ליראה]. ר"ל כי אהבה, שהיא למעלה ממדריגת היראה, זה נותנים לו מן השמים. אך מעמך יהיה היראה, דהיינו יראה הרוממות א"ס ב"ה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לו, ב. שמועה טובה נו, ב

מה ה"א שואל מעמך – עקב י, יב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' סז, צט, ובהערות שם. תניא פמ"ג, ושם אגה"ק סי' יח.