ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסח

או יאמר ולדבקה בו, הדבק במדותיו. ר"ל מה הקב"ה משפיע אף אתה תהיה משפיע, איש זכר, דהיינו שלא על מנת לקבל פרס, דהיינו כבוד או כיוצא. כי אם עובד על מנת לקבל פרס הוא כמו נקבה שמקבלת. וזהו כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, שהוא משפיע ואינו מקבל כנזכר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לו, ב.

ולדבקה בו – עקב יא, כב. הדבק במדותיו – שבת קלג, ב. משפיע איש זכר – ראה זח"א רלב, א. זח"ב ד, ב. שם רמד, א. ראה פרדס רמונים ש"ח סוף פ"ג ושם פ"ו ושם שכ"ז פכ"ו. שלא על מנת לקבל פרס – ע"פ אבות פ"א מ"ג. נקבה שמקבלת – תקו"ז תנ"ה פט סע"א. כל העולם ניזון כו' – ברכות יז, ב.

-----  הערות וציונים  -----

אף אתה תהיה משפיע איש זכר כו' – ראה סוף סי' קעא. וראה עוד סי' תפג.

כי אם עובד על מנת כו' – ראה סי' תפה.

וזהו כל העולם ניזון כו' – ראה סי' תנה.