ספריית חב"ד ליובאוויטש

קעא

כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש לה' אלהיך. ר' ישראל ב"ש ע"הקמט אמר שלא ידאג אדם על מקרה בלתי טהור שראה קרי בשוגג [בלי שום מחשבה זרה והרהור] רקקנ על המחשבה שלא טהור ולא על הוצאת הקרי. [כי הוא ח"ו היה חייב מיתה, ועל ידי זה] כי יצא ממנו הרע [נפטר ממיתה], שבאם לאו (לא) היה מת [ח"ו]. וי"ל [נ"א: ואמר] רמז לזה יקר בעיני ה' המותה לחסידיו, יק"ר, הם אותיות קרי, הוא טוב לחסידיו. היינו כשבאה לו שלא מחמת הרהור הוא טוב, כי באם לאו (לא) היה אפשר להיות מות [ח"ו] וכו'. א"כ אין לו לדאג אלא על שלא טיהר את המחשבה [נ"א: אלא אם ראה ע"י מחשבה ח"ו].

וכשבא לאדם ח"ו מחשבה רעה יראה לטהרה בהעלותה להתקשרות הבורא ית'. וזה כל הבכור אשר יולד, היינו מחשבה רעה (סודקנא הקליפה קדמה לפרי, לכן נקרא בכור) שיולד לך ח"ו, [בבקרך, לשון ביקור מחשבה [נ"א: לשון מחשבה]], הזכר, ר"ל ראה (שיהא) [שתהיה] בבחי' זכר להיות אתה המשפיע טוב בעולם על ידי התקשרות הבורא [ית'], ולברר ולהוציא הטוב מן הרע, תקדיש לה' אלהי"ך, [אלהיך] גימטריא אדנ"י עם הכולל, הרי הוי' אדני, שהב' שמות אלו הוא היחוד.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' רט-רי (ריט). שמועה טובה צד, ב.

כל הבכור גו' – ראה טו, יט. יקר בעיני ה' גו' – תהלים קטז, טו. סוד הקליפה קדמה לפרי – זח"ב קח, רע"ב. לקו"ת להאריז"ל ר"פ בראשית. בבחי' זכר . . המשפיע – ראה זח"א רלב, א. זח"ב ד, ב. שם רמד, א. פרדס רמונים ש"ח ספ"ג ושם פ"ו. שם שכ"ז פכ"ו.

-----  שולי הגליון  -----

קמט) במדל"י: הבעש"ט זללה"ה.

קנ) רק . . . הקרי אינו במדל"י.

קנא) הסוגריים גם במדל"י.

-----  הערות וציונים  -----

יק"ר הם אותיות קרי – ראה הגהות מוהרח"ו לזח"ב קצז, ב אות י. וראה אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע ח"כ ע' פב (בלקו"ש ח"ז ע' 314) והנסמן שם.

ראה שתהיה בבחי' זכר כו' – ראה לעיל סי' קסח.

שהב' שמות אלו הוא היחוד – להעיר מכש"ט סי' פה, קטו וקכח, ובהערות שם.