קעו

כי תבנה בית חדש וגו'. פי' אדם האומר פירוש חדש על איזה ענין בתורה. ועשית מעקה לגגיך, ר"ל דאלו לפי הפשט היה צריך לכתוב ועשית מעקה לגגו, והוה קאי על הבית אשר בנה. ולפי פירוש הנזכר אתי שפיר. וכך פירושו, ועשית מעקה (לגגיך), רצה לומר מחיצה, לגגי"ך, רצה לומר לגדלות שלך, שלא יהיה לך פניה בזה, שלא יגבה לבך בזה שאמרת תורה חדשה שלא שמעה אוזן מעולם. כי לא לך הגדלות, כי הכל מאתו ית'. כי יפול הנופל ממנו, ראוי הוא ליפול (וכו') [כנ"ל], כי ידעת שהשבירה כבר היה בשביל גדלות שכ"א אמר אנא אמלוך וד"ל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טו, ד (סי' קצו). אוה"א פו, ב.

כי תבנה גו' ועשית מעקה גו' כי יפול גו' – כי תצא כב, ח. ראוי הוא ליפול – שבת לב, א. ספרי תצא פי' רכט.

-----  הערות וציונים  -----

וכך פירושו כו' – ראה של"ה, ס"פ כי תצא ד"ה ועשית. ועיין לקוטי שיחות חכ"ד ע' 141 ואילך.

שהשבירה כבר היה בשביל גדלות כו' – ראה סי' שעז. רג"כ סי' מז ונד ובהערות שם.