קעז

כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך. כי זית שמן קשה לשכחה. הקליפה היא העבירה הקשה לשכחה, לשכוח להשם יתברך. אבל כשעושה מצות תשובה אזי הוא מוציא [את ה-] מצוה של תשובה מתוך העבירה, שהיתה אסורה שם. וצריך לשוב מאהבה. כי כשעושה העבירה מסתמא עושה מחמת תאוה, כי כשעושה באונס לא מיקרי עבירה. והתאוה היא מכח התענוג, והתענוג הוא דבר גדול מאוד, אז תתענג על ה' [כביכול], כנודע פירושו. רק כשנפל בעבירה כנזכר [נ"א: רק שנפל לשבירה ר"ל], לכך צריך לשוב מאהבה. וזהו כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך, אם תוציא שמן מהזית, פירוש מהעבירה תעשה מצות תשובה, לא תפאר, שלא יהיה לך גאוה בזהקנו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א טז, א. לקו"א מו, א.

כי תחבוט גו' – כי תצא כד, כ. זית שמן קשה לשכחה – הוריות יג, ב. ראה לקו"ת-טעה"מ פ' עקב, סוף ד"ה כוונת האכילה. כשעושה באונס כו' – ראה נדרים כז, א. רמב"ם הלכות יסוה"ת פ"ה ה"ד. אגרת השמד, קרוב לסופו (בענין הסוג השלישי). אז תתענג על ה' – ישעיה נח, יד.

-----  שולי הגליון  -----

קנו) נ"א בלקו"א: וזהו כי תחבוט זיתך לא תפאר, שלא תהיה לך גאוה מזה. כי תחבוט, ר"ל שתעשה מהעבירה מצוה, מהקליפה שמן. כשיהיה התפארות הוא גרוע מקודם.

-----  הערות וציונים  -----

העבירה קשה לשכחה – ראה מדל"י סי' ריז (רכח): עבירה גורמת שכחה מפני שעבירה גוררת עבירה ושוכח השי"ת ועושה עוד עבירה.

מוציא את המצוה של תשובה מתוך העבירה כו' – ראה מדל"י שם: וכמו שהשמן גנוז בתוך הזית כך התשובה גנוזה בתוך העבירה כו' עיי"ש. וראה כש"ט סי' שעז, ועיי"ש בהערות מה שהבאתי מס' כתונת פסים פ' בהעלתך, ומדמ"א פ' עקב (ועד"ז שם גם בפ' דברים ד"ה בערבה; בדפוס ראשון הוא בסוף הספר בליקוטים "שייך לפ' דברים").

והתאוה היא מכח התענוג כו' – ראה כש"ט סי' שעז, ומה שהבאתי שם מצפנת פענח ר"פ שמות בשם הבעש"ט כי גם תענוג העבירה ר"ל נמשך בסוד השבירה בו מניצוץ תענוג רוחני וכו'.

לא תפאר – ראה בשוה"ג מס' לקו"א, ועד"ז בכתבי קודש כד רע"ב ד"ה כי תחבוט.