קפ

והיה אם שכוח תשכח וגו'. פירוש, כי כל מה שבעולם הוא בהשגחתו ית', ומכולם בא היראה לאדם, ר"ל שיזכור בהשם יתברך מחמת כל דבר ודבר. נמצא כי גם השכחה באה מהשם יתברך [לאדם], כי אין [שום] דבר מבלעדי ה' [ית"ש], וצריך שגם מהשכחה יבוא יראה לאדם. אך הגורם שישכח גם השכחה, זהו מדריגה פחותה מאוד. וזהו אם שכוח תשכח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, א (סי' פח).

והיה אם שכוח תשכח גו' – עקב ח, יט.

-----  הערות וציונים  -----

שייך לפ' עקב.

כל מה שבעולם הוא בהשגחתו ית' – ראה ריש סי' קז.

שישכח גם השכחה – ראה כש"ט סי' קפד. ושם סי' פה. ועד"ז בדמ"א בליקוטים בסוף הספר שייך לפ' צו.