שפז-ב

כי קביר למשה [במה טביל]. [פי'] משה יקרא השכל. ולפעמים אין יכול האדם לעבוד את השי"ת מחמת שנסתלק השכל. במאי טביל, כלומר מה תקנה יש לו, אמר ליה בנורא, פירוש בהתלהבות, שנופלת על האדם התלהבות גדולה שאפילו אדם פשוט יכול לבוא למדריגה זו על ידי זהג. כי המדריגה הזאת אין מחמת עובדא [לכן] יכולים לבוא לה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ב, א. לקו"א לג, ב.

כי קביר למשה במאי טביל כו' בנורא – סנהדרין לט, א.

-----  שולי הגליון  -----

ג) ע"פ המקבילות יש כאן שילוב ב' נוסחאות. בלקו"א: למדריגה זו. ובאוה"א: למדריגה גדולה על ידי זה.

-----  הערות וציונים  -----

משה יקרא השכל – ראה סוף סי' שצג. וראה בהערות לסי' קלח.