שפט

יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם וכו', אמרו לו עד כאן ותו לא, אמר להו הלואי, תדעו כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם. פירוש כי יש ב' מיני יראה. א' שמתירא בפני המלך שלא יעניש אותו. והב' שיש לו בושה לעשות דבר בפני המלך. והם סברו שבירך אותם כמורא בשר ודם מחמת יראת עונש, לכך אמרו ותו לא. אמר להם הלואי [וכו'] שלא יראני אדם, שזהו מחמת בושה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ג, א. לקו"א לד, א.

יהי רצון שיהא כו' – ברכות כח, ב.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מתורת הבעש"ט במאור עינים פ' בראשית ד"ה אמנם באמת (וכן שם פ' וירא ד"ה הבעש"ט, ופ' פנחס ד"ה וזהו ואיש) בענין זה.