שצג

תפילין דמארי עלמא מה כתיב בהו ומי כעמך ישראל וגו'. דאיתא בכתבי האר"י זלה"ה תפילין נקראים מוחי"ן. פירוש, מוחי"ן נקרא תענוג והתלהבות ממה שאנו דבוקים לו ית'. וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, כביכול אתה נקרא בשם הוי"ה ית', שאתה נעשה אחדות עמו ית'. והתענוג הזה נקרא תפילין שלנו. והתענוג שלו ית', שנתענג מחמת שאנו דבוקים לו ית', נקרא תפילין שלו. [וזהו] ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, כשהם דבוקים לו ית' נעשים [נ"א: נעשה] אחדות, שבאים למעלה ממספר, והמספר הוא בידם, כמה דאיתא במדרש אימתי ר"ה, אמר הקב"ה אני ואתם נלכו לבית דין של מטה. כשהם עושים רצונו של מקום הזמן הוא בידם לעשות כמו שרוצים, שהם למעלה מהזמן, והוא ית' דבוק בנו. רק המניעה הוא מכוחינו [נ"א: מצדנו], על דרך שובו אלי ואשובה אליכם. שהוא ית' שורה בהמחשבה, וכשאדם חושב בדברי שטות ח"ו דוחה אותו ית'. [וזהו] ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, השכל אינו יכול לשרות בהאדם, כי שכן עליו הענן, כי החשכות שורה בו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י מ, ג (סי' רצא). אוה"א ז, א. לקו"א לט, א.

תפלין דמארי עלמא כו' – ברכות ו, א. מי כעמך ישראל גו' – דה"א יז, כא. דאיתא בכתבי האר"י זלה"ה כו' – פע"ח שער התפילין פ"א. ראה זח"ג קמ, א. וראו כל עמי הארץ גו' – כי תבוא כח, ב. דאיתא במדרש אימתי כו' – דב"ר ב, יד. שובו אלי גו' – מלאכי ג, ז. ולא יכול גו' כי שכן עליו גו' – פקודי מ, לה.

-----  הערות וציונים  -----

והתענוג שלו ית' כו' – ראה סי' תלז. ולהעיר מסי' קכט.

הזמן הוא בידם כו' – ראה סי' פו ד"ה והנה זהו.

שהוא ית' שורה כו' – ראה סי' שצט.