שצה

עסקתי בתורה בכל עשר אצבעותי ולא נהנתי אפילו באצבע קטנה שלי. [פירוש] עשר אצבעות נקראים הי' שכליים נבדלים [נ"א: י' מדות, שהם כמו אצבעות ש]כמו עם אצבע מטלטלין מה שצריך, כך עם המדות נעשים כל דבר כידוע. וזהו עסקתי בתורה בכל י' אצבעותי, הם חכמה ובינה וכו' אהבה ויראה וכו' [נ"א: שהם י' ספירות, בחכמה ובינה וכן כולם], עם הכל עבדתי את השם יתברך. ולא נהנתי וכו', על דרך [שאמרו רז"ל] אבר קטן יש באדם מרעיבו שבע משביעו רעב. פירוש, התקשרות בו יתברך [שנקרא אות ברית] מרעיבו [שבע, ר"ל] כשאומר בלבו שאינו מקושר [כלל], אזי הוא שבע, פי' מקושר, [כי הוא משתוקק תמיד להתקשר בו יותר]. משביעו, דהיינו שאומר [בלבו] שהוא מקושר, הוא רעב. והברית נקרא אצבע קטנה מלשון לא כל האצבעות שוים. וזהו פירוש אפילו באצבע קטנה, פי' [אפילו] בשעת הזיווג.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' פג (צד). אוה"א ח, ב.

יגעתי בעשר אצבעותי בתורה כו' – כתובות קד, א. עשר אצבעות נקראים כו' – ראה ס"י פ"א מ"ג. ספר הבהיר סי' קכד. אבר קטן כו' – סוכה נב, ב. לא כל האצבעות כו' – פסחים קיב, ב.

-----  הערות וציונים  -----

כשאומר בלבו כו' משתוקק כו' משביעו כו' – ראה סי' רמב. ולהעיר מכש"ט סי' כט ובהערות שם.