שצז

או יאמר אלו ואלו דברי אלקים חיים, ויובן על דרך משל. מלך שלמה כשנפל ממלכותו, כי היה מלך והדיוט, ואם היו מכירים אותו אומרים זה לזה נעשה לו מלבושים נאים של משי, וזה אומר אין נאה לו כך אלא כזה [יותר] נאים. והמלך נהנה אפילו מזה האיש שאינו אומר כל כך נאים, רק באים בתוכו גדולתו ותפארתו, מחמת שחולקים על כבודו, זה אומר כך כבוד נעשה לו וזה אומר כך [כבודו], ויש לו (כבוד) [תענוג] מחמת החלוקה.

כך התורה שבעל פה, הפלפול, הוא קישוטי כלה. שיש להקדוש ברוך הוא תענוג אפילו מזה שאומר שלא כהלכה, מחמת שחולק על כבודו ית', זה אומר אסור הוא כבוד שלו וזה אומר מותר הוא כבוד שלו יתברךז.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א יד, א. מדל"י ססי' פח (צח), וכתבי קודש לא, ב (בקיצור).

אלו ואלו דא"ח – עירובין יג, ב. שלמה כו' מלך והדיוט – גיטין סח, ב. התושבע"פ כו' קישוטי כלה – זו"ח שה"ש סג סע"ד ואילך.

-----  שולי הגליון  -----

ז) במדל"י ובכתבי קודש בקיצור, בלי המשל: אלו ואלו דברי אלהים חיים. פירוש שתורה שבעל פה הם קישוטי כלה, וזה אומר שכך צריך להיות הקישוט, וזה אומר שזה אינו נאה וכך נאה יותר. ויש למלך תענוג שהם חולקין בקישוטין שכל אחד רוצה לפאר המלך.

-----  הערות וציונים  -----

על דרך משל כו' – כמשל זה (וקרוב יותר לנוסחא במדל"י ובכתבי קודש) הובא שם בזו"ח שה"ש סד, א. וראה מזה בס' דמ"א בסוף הליקוטים ד"ה מה שכותבין.