תג

או יאמר, בים נדמה להם כבחור ובסיני נדמה להם כזקן. כי וודאי הוא כמו שנדמה אין הוא כך בעצמותו, אפילו חלק מרבוא. אך כמשל בן הקטן, אביו נהנה מרמיזותיו וקריצותיו. כך הם לא יכלו עדיין לדבר ולא השיגו, וסברו שזהו גבורתו שיכול לקרוע את הים. ובאמת אצלו יתברך לא כלום הוא, שיכול לברוא ולהחריב עד אין סוף. אעפ"כ היה לו יתברך תענוג כמו מתינוק בחור שאינו מבין שכל גדול של אביו, ויש תענוג לאב ממעשה נערות של הקטן. ולכך נדמה להם כבחור, שסברו שהוא ית' בחור כביכול, שיש לו תענוג ממעשה נערות. ואח"כ התחילו לדבר, רק בלא דעת, כמו התינוק מה שאומרים לו אומר. כך משה רבינו ע"ה אמר השירה והם עונים אחריו. ואח"כ בשעת מתן תורה היה להם שכל כזקן להשיג את השם יתברך, והיה לו תענוג כמו מזקן, ולכך נדמה להם כזקן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א יג, א.

בים נדמה להם כו' – פס"ר כא, ו. ראה מכדרשב"י בשלח טו, ג. מכדר"י פ' בשלח מס' דשירתא פ"ד. שם יתרו מס' דבחדש פ"ה. משה רבינו ע"ה אמר כו' והם כו' – סוטה כז, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' קל וסי' תב.