תז

העושה תפילתו עגולה סכנה ואינה מצוה. תפילתו, פי' התדבקותו בהקב"ה, עגולה, [פי'] פעמים שהוא דבוק בהקב"ה ופעמים אינו כמו גלגל שמתגלגל. סכנה ואינה מצוה, מצו"ה הוא לשון התחברות כמו צוו"תא, ורצה לומר מסתמא אינו מקושר בהקב"היז.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' ה (ד). אוה"א יט, ב.

העושה תפילתו עגולה כו' – מגילה כד, ב. תפילתו פי' התדבקותו – ראה ת"א ופרש"י ויצא ל, ח. תקו"ז תמ"ז פד, ב. מצו"ה כו' צוו"תא – של"ה, בעשרה מאמרות מאמר ג-ד (נא, ב). שם מס' יומא פרק ד"ח תוכחת מוסר (רלז, ב). אוה"ח תצוה כז, כ ושם פנחס כז, כג.

-----  שולי הגליון  -----

יז) נ"א, ובאריכות, לקמן סי' תעט.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' תעט.

תפילתו פי' התדבקותו – כמו תפלה, כמבואר בזה בסי' רנה ד"ה ולזה, ובהערות שם.