תח

ציפן זהב ונתנן על בית אונקלי שלו, פירוש על בית יד מבחוץ. פירוש שמחזיק לומדי תורה, אך מבחוץ, שהכל רואים ויש לו התפארות בזה, הרי (מדה החיצונית) [מדת החיצונים], פירש"י בני אדם ההולכים אחר דעתם חוץ (ממדת) [מדעת] חכמים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סוף סי' ה (ה). אוה"א יט, ב.

ציפן זהב [ה"ז דרך החיצונים] – מגילה כד, ב. פירש"י – שם.