תיב

וחיי צער תחיה. ר"ל אל תקרי תִּחְיה אלא תְחַיה. פירוש, בכל דבר יראה שיכוון להחיות הניצוצין שהם נתונים בתוך הקליפות שנפלו שם, והם בצער גדול שם, תראה להחיות"ם ולהוציאם ולהעלותם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טו, ב (סי' קעו). אוה"א קז, א.

וחיי צער תחיה – אבות פ"ו מ"ד.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' קעח. וראה סי' תיג ובהערות שם.