תיד

חלצה במנעל שאין לו עקב חליצתה פסולה. פירוש ע"ד עקב ענוה יראת ה', שיראת ה' [הוא] עקב לענוה [והגוף נקרא נעל]. וזהו פירוש חלצ"ה, לשון ה"חלצו מאתכם אנשים. אם הוא עומד להתפלל במנע"ל – הגוף נקרא מנעל – שאין לו עקב, בלי יראה, כלומר התפילה היא בלא עקב שהוא יראה, חליצתו פסולה, ר"ל תפילתו פסולה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לב, ב (סי' רסב). אוה"א מא, ב.

חלצה (במנעל) [בסנדל] כו' – יבמות קא, א. עקב ענוה גו' – משלי כב, ד. ה"חלצו מאתכם אנשים – מטות לא, ג. הגוף נקרא מנעל – תקו"ז תל"א עו, א. שם תי"ב כז, א. ושם תכ"ב מח, ב.

-----  הערות וציונים  -----

שיראת ה' הוא עקב לענוה – ראה סי' שנד.

עומד להתפלל . . בלי יראה כו' תפילתו פסולה – השוה סי' שעד.