תיז

חותמו של הקב"ה אמ"ת. כי אותיות אמת הם ראשון ואחרון ואמצעי של הכ"ב אותיות, והוא סוד לרמוז שהקב"ה מלא כל עלמין, מגו כל עלמין ומבחוץ של כל עלמין, ולית אתר פנוי מיניה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א קה, א.

חותמו של הקב"ה אמ"ת – שבת נה, א. אותיות אמת הם כו' – בר"ר פא, ב וש"נ. תקו"ז תס"ג צד סע"ב. מלא כל עלמין כו' – זח"ג רכה, א. ולית אתר פנוי מיניה – תקו"ז תנ"ז צא סע"ב. שם ת"ע קכב, ב.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מסי' שכו.