תיט

העוסק בתורה לשמה, פירוש לשם ה'. זוכה לדברים הרבה, פי' ממילא נתרבה אליו הדיבור בחכמת התורה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ג, ג (סי' עו). אוה"א צו, א.

העוסק בתורה לשמה זוכה כו' – אבות פ"ו מ"א. לשמה פירוש לשם ה' – פע"ח ריש שער הנהגת הלימוד. שער המצות פ' ואתחנן ד"ה ענין מ"ש רז"ל.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מכש"ט סי' צו-א, ושם סי' קכז-ב, ועיי"ע שם סי' תכו, ולקמן סי' תנג.